Rovinj Rovigno

Ured Turističke zajednice Rovinj

U uredu Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno (Obala Pino Budicin 12, 52210 Rovinj) možete potražiti informacije:
o turističkoj i ugostiteljskoj ponudi, aktivnostima i atrakcijama destinacije
o kulturnim, zabavnim, sportskim i drugim priredbama i manifestacijama u gradu;
o turističkim publikacijama: vodiči, prospekti, karte grada, plakati, multimedijalni prikazi i sl.
o ostalim informacijama vezanim uz turističku ponudu i razvoj turizma na području destinacije
o prijavi i odjavi boravka te plaćanju boravišne pristojbe;
za privatne iznajmljivače.

Svakim se danom možete obratiti Turističkoj zajednici ili nas nazvati na tel. 00385/52/811-566 i 813-469, fax. 816-007, na e-mail tzgrovinj@tzgrovinj.hr, ili posjetiti naše internet stranice  www.tzgrovinj.hr i www.istria-rovinj.com.

Turistička zajednica grada Rovinja - Rovigno osnovana je radi promicanja i unapređenja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane. Prema Zakonu o turističkim zajednicama (NN 152/08) i Statuta Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada 1/2010):

 

Zadaci turističke zajednice

Najznačajnije zadaće turističke zajednice općine ili grada su sljedeće:

 • promoviranje turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja;
 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije;
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;
 • poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
 • izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou destinacije;
 • poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture;
 • redovito, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, izdavanje turističkih promotivnih materijala, obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;
 • poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude;
 • koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude;
 • poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine;
 • poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje;
 • vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada;
 • dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada;
 • provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista;
 • organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda destinacije sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice;
 • ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade.
 • Turistička zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Tijela Turističke zajednice grada Rovinja – Rovigno su Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik. Dužnost predsjednika TZ-a obnaša gradonačelnik grada.
Turistička zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz slijedećih izvora: boravišne pristojbe, turističke članarine i ostalih izvora.
Stručna služba Turističke zajednice je Turistički ured sa sjedištem u Rovinju, Obala Pina Budicina 12, koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće Turističke zajednice. 

 

Turistička zajednica grada Rovinja Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

Copyright Turisitčka zajednica grada Rovinja 2001-2012. Sva prava pridržana. Mobile site

Info za iznajmljivače Natječaji, pozivi, obavijesti
Video Rovinj
Panoramska šetnja
Karta grada
Vremenska prognoza
Preračunavanje tečaja